Frysk Jeugd Orkest

It Frysk Jeugd Orkest is oprjochte yn 1977 troch de Nederlânske muzykant Gerard van der Weerd, mei it doel jonge muzykanten de kâns te jaan om yn in echt symfonyorkest te spyljen. Nei tweintich jier lei hy de baton del, se joegen konserten yn en bûten Fryslân en sels yn de Feriene Steaten fan Amearika, Itaalje en Spanje. In hiel spesjale gelegenheid wie in konsert ter ere fan Har Heechheid Keninginne Beatrix fan Nederlân.

Yn 1997 waard dirigint Theo Brouwer de opfolger fan Gerard van der Weerd. Theo hie ek jierrenlang as trompettist yn it orkest spile. Mei Theo Brouwer hat it orkest grutte mominten belibbe troch yn Spanje, Dútslân, Itaalje, Hongarije, de Tsjeggiese Republyk en Switserlân te spyljen. In toer mei de Nederlânske rockband "De Kast" - dêr't in CD mei opnommen is - en optredens mei de Nederlânske opera-sjongeres Miranda van Kralingen as solosopraan wiene ek meiinoar ûnferjitlike konserten.

Yn april 2006 wûn it Frysk Jeugd Orkest de earste priis op it earste Nasionaal Kampioenskip foar jeugdsymfonyorkesten. De sjuery priizge it orkest foar har prachtige lûd, yntonaasje, ritmyske presyzje en treflike repertoirekeuze.

Missy Orkest:It Frysk Jeugd Orkest giet út fan fjouwer belangrike wearden: wille, gearwurking, discipline (is eigenlijk dissipline, mar dat lijkt dan een typfout) en ûntwikkeling. Us doelen binne om jonge muzykanten út Fryslân de kâns te bieden om te genietsjen en te learen fan it meitsjen fan muzyk yn in symfonyorkest. Wy wolle elk yndividu ynspirearje en helpe harren muzykkundige kwaliteiten fierder te ûntwikkeljen. Utwisseling mei oare orkesten en koaren út Europa helpt ús om dy doelen te beheljen en jout bern de mooglikheid om oare kultueren te belibjen.